ONDERWIJSONDERSTEUNING

Onderwijsarrangementen bij Taalontwikkelingsstoornissen

Kinderen met een TOS (Taalontwikkelingsstoornis) ontwikkelen zich anders dan kinderen zonder beperking of met gedragsproblemen. Sommige gedragsproblemen bij deze kinderen hebben oorzaak omdat ze niet goed begrepen worden, dit uit zich in frustratie wat zich vervolgens kan uiten in gedragsproblematiek. Dit is natuurlijk voor niemand fijn, dan komt er ook nog bij kijken dat veel kinderen enkel problemen ondervinden in taal- en spraakontwikkeling, maar als deze kinderen te laag ingeschat worden, kan het zijn dat er een algemene ontwikkelingsachterstand komt.

Dit willen we natuurlijk voorkomen, of zo snel mogelijk ondersteunen zodat ieder kind zich kan ontwikkelen vanuit zijn of haar volledige potentie.

Wij kunnen leerlingen ondersteunen in hun volledige ontwikkeling met onderwijsondersteuning. Afhankelijk van de hulpvraag kunnen wij middels onderwijsarrangementen ingezet worden.

Wij bieden onderwijsondersteuning in:

  • Taal- en spraakontwikkeling, incl. gesprokentaalinterventie, technisch lezen en begrijpend lezen.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling,
  • Executieve functies,
  • Cognitieve ontwikkeling.

1-op-1 begeleiding bij TOS

Alle arrangementen worden ingedeeld middels 1-op-1 begeleiding. Uit ervaring is bewezen dat kinderen met TOS veel baat hebben bij intensieve korte instructiemomenten waar 1-op-1 begeleiding geboden wordt.

Onze onderwijsarrangementen zijn ook mogelijk in combinatie met NSDSK, Kentalis, Auris of andere (zorg)professionals. Wij zullen de hulpvraag van de leerling, leerkracht en ouder samen met de ambulant begeleider bespreken gezamenlijk tot een helder ontwikkelingsplan en aanpak komen. Door intensief met elkaar samen te werken en onze methodieken volledig op het kind, school en de ambulant begeleider af te stemmen, is de leerlijn voor iedereen helder en worden alle mogelijkheden benut om tot een trots resultaat te komen.

De expertise gaat verder dan het uitvoeren van begeleiding en behandeling.

Voor leerlingen die vastlopen in het onderwijs bieden wij ook:

  • Advies en handvatten voor leerkrachten.
  • Observatie in de klas.
  • Meedenken inrichting passend onderwijs.
  • Ondersteuning bij aanvraag arrangementen.
  • Trainingen mbt meertaligheid, NT2 en taalontwikkelingsstoornissen voor docenten, IB’ers en ouders.
  • Workshops voor leerkrachten m.b.t. ouderbetrokkenheid bij TOS en Autisme Spectrum Syndroom.

 

Age Group : 4-12
Class Size : 1
Pricing €69
Sessions 15-40

Class Start

Ondersteuning in onderwijs

Onze Super Family methode helpt kinderen bewust te worden van hun kwaliteiten en leerdoelen. Daarnaast worden ze gemotiveerd om met elkaar samen te werken waardoor ze leren bouwen op elkaars kwaliteiten.

Onderzoek onderwijsbehoefte

Afhankelijk van de visie en het didactisch programma van school, brengen wij de onderwijsbehoefte in kaart. Ons plan overleggen we samen met de docent, ouders, IB'er en evt andere AB'er om tot een gezamenlijk en compleet ontwikkelingsplan te komen.

Individuele ondersteuning

Bewezen effectief is 1-op-1 begeleiding voor kinderen met TOS. Wij richten daarom alle arrangementen in op individuele ondersteuning zodat deze kinderen een eerlijke kans krijgen in het onderwijs en zichzelf kunnen ontwikkelen binnen hun ware potentie.

Related Classes